Διακήρυξη για τη Διατήρηση – της Μεσογειακής Διατροφής στην Πορτογαλία

Το πολιτιστικÏŒ υπÏŒδειγμα της Μεσογειακής Διατροφής (MΔ), το οποίο παρατηρείτε σε δημοφιλείς εορτασμούς τροφίμων, αναγνωρίστηκε απÏŒ την UNESCO ως Άυλη …